Spinel

10.750,00 ₺

Krizokol

12.550,00 ₺

Anyolit

15.000,00 ₺

Aventurin

8.000,00 ₺

Jasper

13.700,00 ₺

Necef

16.000,00 ₺

Unakit

17.300,00 ₺

Malahit

12.250,00 ₺

SOSYAL MEDYA